විදුලි ගෘහස්ථ සිවිලිම මුල් පිටුව තිරෙන් පිටුපස කසු කුසු